APZ Sint-Lucia

APZ Sint-Lucia

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

Patiënten

Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis kan vragen en onzekerheid oproepen. Daarom vinden wij het belangrijk om alvast een deel daarvan weg te nemen door je in het APZ Sint-Lucia wegwijs te maken aan de hand van deze website. Je vindt er een voorstelling van ons zorgaanbod en informatie over de verschillende afdelingen naast contactgegevens en toelichting bij aanmelding en opname.

Voor meer inlichtingen kan je ook steeds terecht bij je behandelend geneesheer, de sociale dienst of een ander lid van het team.


Patiëntenrechten en -plichten,
participatie van patiënten en mantelzorgers…

Het APZ Sint-Lucia is begaan met patiënten en mantelzorgers, maar ook met de medewerkers die dagelijks instaan voor die patiënten.

In onze werking hechten wij op de eerste plaats groot belang aan de rechten van de patiënt. Wij gieten deze rechten in te volgen procedures, informeren onze medewerkers hierover en organiseren vorming in het omgaan met deze patiëntenrechten.

Tevens engageren wij ons om mee te werken aan de campagne van Zorgnet Vlaanderen, een initiatief dat de rechten en plichten van de patiënt onder de aandacht brengt. Wij starten alvast met deelname aan de poster- en foldercampagne en brengen hiermee die rechten en plichten onder de aandacht; zo maken wij wederzijdse verwachtingen duidelijk.

Rechten van de patiënt:

 • De zorgverlener biedt je kwaliteitsvolle zorg.
 • De zorgverlener geeft je duidelijke en volledige informatie.
 • De zorgverlener respecteert je privacy.
 • Als patiënt kies je vrij je zorgverlener.
 • Je hebt toegang tot het patiëntendossier.
 • Je geeft toestemming voor een behandeling.
 • Je kunt terecht bij de ombudsdienst.  

Plichten van de patiënt:


 • Je respecteert de zorgverleners.
 • Je geeft juiste informatie over je identiteit.
 • Je verleent je medewerking.
 • Je betaalt voor je behandeling.
 • Je behandelt materialen met zorg.
 • Je leeft de huisregels na.

Wij doen echter meer.

Tegelijkertijd hebben wij begrip voor familieleden van mensen met psychische problemen. Wij willen hen ondersteunen door hen zoveel als mogelijk te betrekken bij de behandeling van hun familielid.

Het APZ Sint-Lucia onderschrijft het familiemanifest van Similes waarin positieve steun aan familieleden wordt gegeven.

Wij onderschrijven eveneens het charter van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg (VVGG) dat ijvert voor meer participatie van patiënten en mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg.

Brochure patiëntenrechten


Klachtenbemiddeling

Iedereen in deze zorgvoorziening probeert je met de beste zorgen te omringen. Toch kan het zijn dat je verwachtingen niet altijd worden beantwoord en dat je een vraag, een probleem of een klacht hebt. Je kan en mag de betrokken medewerker of de leidinggevenden daar gerust over aanspreken.

Als je het moeilijk vindt zelf naar deze medewerker toe te gaan om naar een oplossing te zoeken, kan je contact opnemen met een externe ombudspersoon. Deze bemiddelaar is geen personeelslid van de voorziening en heeft dus een onafhankelijke positie.

De ombudspersoon zal altijd naar je luisteren. Hij zal je vragen ernstig nemen en samen met jou zoeken naar de beste oplossing. Uiteraard blijven het gesprek en de verstrekte gegevens volledig vertrouwelijk en anoniem. De ombudspersoon zal nooit zonder jouw toestemming stappen ondernemen.

De ombudspersoon voor het APZ Sint-Lucia is Anne-Leen Denolf.

Je kan haar bereiken:
 • telefonisch: 0491 39 39 18
 • via e-mail: anne-leen.denolf@ombudsfunctieggz.be
 • schriftelijk: Anne-Leen Denolf, Ombudspersoon PopovGGZ, Drongenplein 26, 9031 Drongen
 • elke maandag van 13.00 tot 14.00 uur in lokaal I 008 (gelijkvloers paviljoen I) of op rondgang in het ziekenhuis (tot 16.00 u)
Op elke afdeling is er een groene brievenbus waarin patiënten klachtenbrieven kunnen deponeren.


De ziekenhuisfactuur

Het grootste gedeelte van de kosten voor verblijf en verzorging in het APZ Sint-Lucia betaalt het ziekenfonds. Als patiënt betaal je echter ook een bijdrage.

Vijf belangrijke factoren beïnvloeden in grote mate de kostprijs van je ziekenhuisopname: je verzekerbaarheidssituatie, de duur van de opname, het type kamer waarvoor je kiest, het statuut van je arts en de eventuele bijkomende producten en diensten die je vraagt of die door je arts voorgeschreven worden.

Bij opname ontvang je een onthaalbrochure waarin een toelichting bij de ziekenhuisfactuur zit. Voor alle vragen over de kosten en betalingen kan je ook steeds terecht bij de maatschappelijk assistent van de afdeling waar je verblijft of bij de boekhouding van het APZ Sint-Lucia.


Tevredenheidsenquête


Goede zorg en tevreden patiënten, daar gaan we voor!

Elke dag opnieuw willen wij als psychiatrisch ziekenhuis kwaliteitsvolle zorg leveren op maat van de patiënt, aangepast aan zijn mogelijkheden en behoeften. We doen er alles aan om dat te bereiken. Van jou horen we graag of deze inspanningen de gewenste resultaten opleveren. Daarom houden we jaarlijks een ziekenhuisbrede tevredenheidsenquête bij de patiënten. Wij hechten er veel belang aan dat ook minder mondige patiënten de kans krijgen om hun mening te geven. Daarom wordt er (indien nodig) ondersteuning voorzien door een stafmedewerker die onafhankelijk is van het behandelteam van deze patiënten. De tevredenheidsenquête levert ons waardevolle feedback op: een pluim voor mooie resultaten en waar nodig suggesties ter verbetering.
Wij danken onze patiënten voor hun medewerking aan deze enquête. Zij en andere geïnteresseerden vinden hieronder een korte samenvatting van de resultaten. Klik hier voor het volledige overzicht. Meer uitleg over wat we precies bevraagd hebben, vind je hier.

De resultaten

Algemene tevredenheid

Van de 635 patiënten die in 2017 de enquête invulden, kregen we gemiddeld een 8 op 10. 84% gaf ons een 7/10 of meer; 89% zou terugkeren als het nodig was en 91% zou Sint-Lucia ook aanbevelen aan anderen. We zijn blij dat onze inspanningen ook door de patiënten positief ervaren worden. Daarvoor doen we het! 

Onthaal en informatie


Men is erg tevreden over het onthaal (96% tevredenheid), over het snel terecht kunnen (95%) en over de hoeveelheid en duidelijkheid van de informatie die wordt gegeven in Sint-Lucia. Over het kostenplaatje van een hospitalisatie blijven er onduidelijkheden bestaan. In dit kostenplaatje spelen verschillende factoren mee. Op de website (net hierboven) verwijzen we nog eens naar de verschillende infopunten hierover.

Hotelfunctie


We krijgen goede punten voor de accommodatie en de parkeergelegenheid, het onderhoud en de wasserij. Ook weten mensen waar ze terecht kunnen met eventuele klachten. De voeding werd eerdere jaren niet altijd door iedereen even goed gesmaakt. We blijven er daarom extra aandacht aan besteden om ook in de grootkeuken toch voeding te voorzien naar ieders smaak. We merken dat onze score elk jaar een beetje stijgt. In 2017 wist al 67% van de patiënten de voeding te waarderen.

Algemene omgang + contacten hulpverleners

Voor patiënten blijkt de manier waarop ze bejegend worden een belangrijke impact te hebben op hun tevredenheid. 97% vindt dat onze medewerkers hen vriendelijk en respectvol behandelen. Ook over de bereikbaarheid van de verschillende hulpverleners zijn ze erg tevreden (79-95%).

Therapie

De verschillende onderdelen die erop wijzen dat therapie als zinvol wordt ervaren, scoren tussen 75 en 88 %. Dit is een mooie score. Als patiënt is het niet op elk moment van de behandeling even gemakkelijk om dat zo te ervaren. Fijn dat dit voor de grootste groep toch het geval is.


Richtlijn euthanasie

Elke instelling mag haar eigen beleid met betrekking tot beslissingen rond het levenseinde ontwikkelen. De groep Philippus Neri, waar het APZ Sint-Lucia deel van uitmaakt, ontwikkelde bijgevoegde leidraad voor een verzoek om euthanasie door een patiënt bij ondraaglijk psychisch en fysiek lijden:

Leidraad euthanasieVlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²)

Om de kwaliteit van onze zorg kritisch te evalueren en op een zo hoog mogelijk niveau te tillen, nemen we deel aan kwaliteitsonderzoeken zoals het VIP² i.s.m. het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap. 

Wat is VIP² GGZ?

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, mobiele equipes, revalidatiecentra voor drughulpverlening, psychosociale revalidatiecentra en centra ambulante revalidatie kunnen aan de hand van kwaliteitsindicatoren aspecten van hun kwaliteit van zorg meten. Die metingen leveren nuttige informatie op voor de zorgverleners en de zorgvoorzieningen zelf, voor verwijzers, voor de overheid, voor het brede publiek en last but not least voor de patiënt.

 • De voorzieningen kunnen die onderdelen van hun kwaliteit nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken: op welke punten scoren ze goed, op welke minder. Dat is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.
 • Zowel voor de overheid als voor de patiënt/cliënt/burger/zorgverleners/… zijn de kwaliteitsindicatoren een bron van informatie over hoe het met de kwaliteit in de GGZ-sector in zijn geheel of in een bepaalde voorziening gesteld is.                                

  Meer informatie vind je op:
  https://www.zorg-en-gezondheid.be/kwaliteitsindicatoren-voor-de-geestelijke-gezondheidszorg.

 

Suicidepreventiebeleid: resultaten indicatoren 2018

Een adequaat suïcidepreventiebeleid omvat een aantal maatregelen die toetsbaar zijn via een 10-punten checklist. Deze indicator wordt gemeten door externe auditoren vanuit andere voorzieningen in Vlaanderen.

Deze indicator meet of volgende protocollen of richtlijnen aanwezig zijn in de documenten van de voorziening:

 1. Er is een richtlijn omtrent de formele inschatting van het suïciderisico van alle patiënten bij de eerste aanmelding in de GGZ-voorziening.
 2. Er is een richtlijn aangaande patiënten met een suïciderisico.
 3. Er is een te volgen stroomdiagram voor patiënten met een suïciderisico.
 4. Er is een richtlijn aangaande de aanpak van patiënten met suïciderisico die behandeladvies weigeren.
 5. Er is een uitgeschreven samenwerkingsovereenkomst met minstens één andere zorgvoorziening om de continuïteit van zorg te waarborgen.
 6. Er is een overzicht en/of verslag waaruit blijkt dat de voorziening jaarlijks potentieel suïcide-faciliterende situaties identificeert
 7. Er is een richtlijn die voorschrijft dat suïcidepogingen en suïcides systematisch worden genoteerd in het (elektronisch) patiëntendossier.
 8. Er is een meldsysteem om onder meer suïcidepogingen en suïcides te registreren.
 9. Er is een richtlijn voor het systematisch analyseren van suïcidepogingen en suïcides.
 10. Er is een overzicht van de interne en extern gevolgde opleidingen in verband met suïcidepreventie.


Het resultaat toont dus een score op 10, waarbij een score 0 betekent dat alle items van een suïcidepreventiebeleid afwezig zijn, terwijl score 10 wil zeggen dat alle items aanwezig zijn.


De resultaten van onze deelname in 2018

APZ Sint-Lucia     APZ 2018     alle GGZ     alle PZ     APZ 2017

Totale score              10               8,7            8,9             9
 (op 10)


Besluit
: het APZ voldoet aan alle vooropgestelde criteria om een goed uitgebouwd suïcidepreventiebeleid te kunnen hanteren die de zorg voor desuïcidale patiënt garandeert. We behalen hier een beter resultaat in vergelijking met de andere settings in de GGZ (8.7) en in vergelijking met andere psychiatrische ziekenhuizen (8.9). Door een continue opvolging en vorming m.b.t. dit thema, sturen we bij waar nodig en evolueren we mee in de meest recente inzichten om onze kwaliteitsvolle zorg om de suïcidale patiënt hoog te houden.


 


Volledigheid van geneesmiddelenvoorschrift (2016)

Ook voor deze indicator werd een audit uitgevoerd (de resultaten van 2017 worden nog gepubliceerd).
Een apotheker van een ander ziekenhuis keek van een bepaalde periode alle voorschriften na.

 % elektronische voorschriften

  8/9 afdelingen 100%

     Klaverblad 7,1%

 In Het Klaverblad worden ECT-behandelingen   uitgevoerd onder begeleiding van anesthesisten.      Deze zijn niet aan het ziekenhuis verbonden en schrijven hun voorschriften ter plaatse op papier.

 Dosis ingevuld

            100%

 Sterkte ingevuld

            97,6%

 Frequentie van toediening         ingevuld

            100%

 Datum voorschrift ingevuld

            100%

 Handtekening gezet

      0% elektronisch

      100% op papier

Voor het elektronisch handtekenen werkt onze softwareleverancier nog een tool uit.

 Vorm medicatie ingevuld

            97,6%

Geboortedatum patiënt ingevuld

    100% elektronisch

        0% op papier

 Naam arts ingevuld

            100%

 Naam patiënt ingevuld

            100%

 Naam geneesmiddel ingevuld

            100%

Indien onze softwareleverancier het elektronisch handtekenen zal faciliteren, en anesthesisten en andere externe artsen hun voorschriften digitaal kunnen invullen, staat deze indicator op punt.

 


 
 
APZ SINT-LUCIA - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis - Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
© APZ Sint-Lucia - Disclaimer