APZ Sint-Lucia

APZ Sint-Lucia

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

Kliniek voor Dagbehandeling Beveren (KDB)

APZ Sint-Lucia

Stationsstraat 120, 9120 Beveren

Doelgroep - behandelvisie

De doelgroep van de KDB bestaat uit patiënten (+18j) met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek bij wie herstel en dagelijkse zorg centraal staan.

In onze behandelvisie ligt het accent op herstelgerichte zorg. Als behandelteam focussen we op het oplossen van problemen in het hier en nu en op het versterken van krachten en talenten. Bovendien werken we zo ook aan het vergroten van de autonomie en het versterken van de positie van patiënten binnen hun eigen leefomgeving, hun gezin en de ruime samenleving. Het doelstellingsgericht werken is momenteel volledig geïntegreerd in de multidisciplinaire werking van de dagkliniek. Het werken met doelstellingen komt zowel terug in de groepswerking als tijdens individuele gesprekken. Het individuele behandeltraject wordt door het team samen met de patiënt geëvalueerd. Zo wordt de patiënt zelf mee regisseur van zijn behandeltraject.
 

Naargelang het functioneringsniveau en de actuele draagkracht wordt men toegewezen aan één van de drie behandelgroepen:

Behandelgroep 1: de structuurgroep

Hier ligt de klemtoon voornamelijk op het aanbieden van structuur en houvast die gegeneraliseerd kunnen worden naar het dagelijks leven. Daarin zitten vervat: de reorganisatie van het eigen leven, het opnemen van sociale rollen en het herstellen/versterken van het autonoom functioneren. Socialisatie, dagstructuur, verbalisatie en activatie zijn kernopdrachten binnen de behandeling. Hierbij besteden we aandacht aan het leren omgaan met beperkingen en aan het optimaal gebruiken van mogelijkheden om een waardevol leven uit te bouwen.

Behandelgroep 2: de procesgroep

Het therapieaanbod van de procesgroep is gericht op mensen die in een crisismodus verkeren. De nadruk ligt op het leren omgaan met heftige emoties. In het licht hiervan besteden we aandacht aan het aanleren van crisisvaardigheden, het vinden van manieren om tot rust te komen en aan het leren stellen van aangepast alternatief gedrag.

Behandelgroep 3: de veranderingsgerichte groep

Deze groep is aangewezen voor patiënten die in aanmerking komen voor een veranderingsgerichte en inzichtgevende behandeling. Dit kan via verbale therapieën, mentalisatie en introspectie. Het zichzelf in vraag stellen en het eigen functioneren staan in deze groep centraal. De nadruk ligt op exploratie van de belevingswereld, het reflecteren over zichzelf en anderen en op de groei- en groepsprocessen.


Tijdens de behandeling worden in alle groepen inzichten uit verschillende kennisdomeinen en therapeutische richtingen geïntegreerd. Gedurende de opname zorgt het multidisciplinair team voor een vast kader en continuïteit van therapie en begeleiding. De therapieën worden individueel en/of in groep aangeboden. Het behandelprogramma is ook afgestemd op de individuele noden. Zorgoverleg, familiegesprekken en het nauw betrekken van de brede context van de patiënt zijn vaste waarden binnen onze zorg. De banden met de omgeving - werk, gezin, vrijetijdsbesteding - worden zo veel mogelijk in stand gehouden en nemen een belangrijke plaats in binnen het zorgtraject van de patiënt. We werken erg nauw samen met een breed scala aan verwijzers en nazorginstanties. De inbedding in de gemeente van een dagkliniek op een kleine campus maakt het zorgaanbod laagdrempelig.


Afdelingsartsen
Dokter Ruth Bruylandt
Dokter Bart Vandekerkhove

Hoofdverpleegkundige

Bea Fouquaert

Contact
03 760 07 51
0490 64 47 71

 
 
APZ SINT-LUCIA - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis - Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
© APZ Sint-Lucia - Disclaimer